0 کراچۍ

د الفاټاکس سلیم ، سر ، او کلک ګمي بیرونه (د 30 ورځو رسولو)
وړیا ډالۍ